Pravila i uvjeti

Kontakt informacije:

DermSilk.com
1 (866) 405-6608
Info@DermSilk.com

Odredbe i uslovi sadržani u ovom dokumentu regulišu korišćenje ove veb stranice DermSilk.com i vaš odnos sa: www.DermSilk.com. Imajte na umu da je vaša odgovornost pročitati i razumjeti ove odredbe i uslove budući da oni utiču na vaša prava i obaveze prema zakonu. Ako se ne slažete sa ovim uslovima, nemojte pristupati niti koristiti ovu web stranicu. Molimo Vas da sve upite uputite na gore navedene kontakt informacije. 

Sljedeće odredbe se primjenjuju na odnos između DermSilka (u daljem tekstu “Dobavljač”) i kupaca koji komuniciraju i/ili kupuju od DermSilka (u daljem tekstu “Kupac”) na www.dermsilk.com (u daljem tekstu “Web stranica”).

Napomena, zadržavamo pravo da jednostrano izmijenimo, ažuriramo i promijenimo bilo koje ili sve odredbe i uslove sadržane u ovom dokumentu, sa ili bez najave. Stoga je vaša odgovornost da pregledate i povremeno provjeravate bilo kakve promjene koje bi mogle uticati na vas. Ako ne želite prihvatiti nove Uslove, ne biste trebali nastaviti koristiti web stranicu. Ako nastavite da koristite web stranicu nakon datuma kada promjena stupi na snagu, vaše korištenje web stranice ukazuje na vaš pristanak da budete vezani novim Uslovima; i modificirati ili povući, privremeno ili trajno, ovu web stranicu i materijal koji se nalazi na (ili bilo kojem dijelu) bez obavještenja za vas i potvrđujete da nećemo biti odgovorni prema vama za bilo kakvu izmjenu ili povlačenje web stranice ili njenog sadržaja.

Narudžbe za pretplatu omogućavaju kupcima da zaključaju sniženu stopu na proizvode i da se narudžbe automatski naplaćuju i šalju u bilo kojem od sljedećih intervala: 2 sedmice, 3 sedmice, 1 mjesec, 2 mjeseca, 3 mjeseca, 4 mjeseca. Nudimo politiku otkazivanja bez ikakvih problema. Možete otkazati putem portala vašeg korisničkog računa ili kontaktiranjem putem chata, e-pošte ili telefona. Ako je zahtjev za pretplatu napravljen nakon što je narudžba za pretplatu obrađena, narudžba se neće otkazati i bit će ispunjena i poslana. Možete otkazati svoju pretplatu nakon što primite trenutnu otvorenu narudžbu i artikl(i) neće biti podoban za povrat. 

Roba i usluge koje se prodaju na web stranici predstavljaju ponudu dobavljača za Kupca i podliježu svim odredbama i uvjetima navedenim na web stranici. Svaka transakcija izvršena na web stranici predstavlja prihvatanje ove ponude.

Any offer made by the Supplier is subject to the availability of good(s). If any good(s) are not available at the time of the agreement, the entire offer is considered null and void. Orders will only be shipped with the expected number of gifts based on
the promotion terms even if the cart has a different quantity.

  • Sve cijene navedene na web stranici prikazane su u USD ($/SAD).
  • Sve cijene su podložne štamparskim i tipkarskim greškama. Kupac je saglasan da Dobavljač ne prihvata nikakvu odgovornost za posledice ovih grešaka. U slučaju ovog događaja, Dobavljač nije odgovoran niti dužan da isporuči robu(e).
  • Cijene navedene na web stranici ne uključuju sve primjenjive poreze ili troškove dostave. Ove naknade se obračunavaju na blagajni i plaća ih Kupac.

a. Plaćanje od Kupca Dobavljaču će se izvršiti unaprijed kako je navedeno na web stranici. Dobavljač neće isporučiti robu(e) sve dok ne primi uplatu.

b. Dobavljač ima uspostavljenu politiku zaštite od prevare kako bi se zaštitio od lažnih narudžbi i plaćanja. Dobavljač može koristiti bilo koju tehnologiju ili kompaniju po svom nahođenju ili ovu uslugu. Ako je narudžba odbijena zbog potencijalne prevare, Kupac ne smatra Dobavljača odgovornim za bilo kakve gubitke.

c. U slučaju poništenja plaćanja od strane Kupca, ili ako se plaćanje iz bilo kojeg razloga ne obradi, kompletna uplata dospijeva odmah. Za porudžbine u kojima Dobavljač daje neto kreditne uslove Kupcu, dospeva puna isplata kako je navedeno u tim pojedinačnim uslovima. Ovi uslovi takođe mogu odrediti kamatnu stopu za nepodmirene obaveze. Ove stope su podložne promjenama u bilo kojem trenutku i mogu varirati.

d. U slučaju da kupac otkaže svoju narudžbu prije isporuke, naknada za obnavljanje zaliha od 10% će biti primijenjena na svaki povrat novca.

a. Rokovi isporuke prikazani na web stranici su procjene i stoga nisu obvezujući. Dobavljač će nastojati da ispuni navedene rokove isporuke koliko god je to moguće, međutim, neće biti odgovoran od strane Kupca u nemogućnosti isporuke. Nemogućnost isporuke ne daje Kupcu pravo da raskine gore navedeni ugovor ili da zahtijeva bilo kakvu naknadu za gubitke.

b. Kada je dostupan samo dio narudžbe, Dobavljač ima pravo otpremiti djelimično ili zadržati narudžbu za isporuku dovršenu kada je cijela narudžba dostupna.

a. Narudžbe robe od strane Dobavljača od strane Kupca će biti poslane na adresu za dostavu koju je naveo Kupac. Prevoz na ovu adresu će se odvijati na način koji odredi Dobavljač.

b. Vlasništvo nad rizikom gubitka naručene robe(a) prenosi se na Kupca prilikom isporuke.

c. Isporuka se definiše kao trenutak kada se roba(e) predaju od transportne kompanije Kupcu. Primopredaja se može izvršiti direktno (predaja robe(a) direktno Kupcu) ili indirektno (ostavljanje robe(a) na vratima Kupca).

a. Kupac mora odmah nakon isporuke provjeriti robu(e) kako bi potvrdio da je sadržaj u skladu s potvrdom narudžbe. Dobavljač mora upozoriti na sve nesuglasice u roku od 48 sati od isporuke. Ako Kupac ne dostavi Dobavljaču obavještenje o bilo kakvim neslaganjima u ovom roku, Kupac automatski potvrđuje da je isporuka obavljena u skladu s potvrdom narudžbe.

b. Ako roba(e) postanu neispravne u roku od sedam (7) dana od isporuke, Dobavljač se slaže da će zamijeniti robu(e) i pokriti će troškove slanja i za neispravnu i zamjensku robu(e). Da bi se kvalifikovao za ovu politiku, Kupac mora obavijestiti Dobavljača i zatražiti odgovarajuću dokumentaciju za ovlaštenje za vraćanje. Neispravna roba(e) se mora(e) vratiti u originalnom pakovanju. c Roba koja nije vraćena u originalnom pakovanju, čak i ako je neispravna, ne ispunjava uslove.

c. Kupac neće vratiti robu(e) Isporučiocu bez prethodnog odobrenja i odgovarajuće dokumentacije za odobrenje povrata. Sva vraćanja su u diskreciji Dobavljača i moraju imati ovlašteni RMA „broj ovlaštenja za vraćanje robe“. Ovaj RMA se može zatražiti kontaktiranjem dobavljača. Dobavljač mora primiti povrate u roku od 14 dana od datuma izdavanja RMA.

Viša sila - Ako dobavljač nije u mogućnosti da ispuni svoje obaveze, ili ih može ispuniti samo sa poteškoćama, kao rezultat više sile, imaće pravo da u potpunosti ili djelimično obustavi ili raskine ugovor sa Kupcem bez sudske intervencije. U takvim slučajevima, obaveze prema ugovoru će u potpunosti ili djelimično prestati, bez da strane imaju pravo tražiti bilo kakvu naknadu za gubitak ili bilo kakvu drugu korist. U slučaju djelimične usklađenosti od strane Dobavljača, Dobavljač će vratiti i prenijeti dio iznosa kupovine koji se odnosi na dio koji nije ispoštovan.

RMA je potreban za sve povratne pošiljke. Kupac se slaže da će dobiti RMA slijedeći upute za vraćanje koje se nalaze na web stranici. Ako Kupac nema RMA, Dobavljač će imati pravo odbiti povratnu pošiljku. Prijem povratne pošiljke ne podrazumijeva potvrdu ili prihvatanje od strane Dobavljača razloga za povratnu pošiljku koji je naveo Kupac. Rizik koji se odnosi na povraćaj otpremljene robe ostaje na Kupcu sve dok Dobavljač ne primi vraćenu robu.

Važeći zakon - Obaveze između Dobavljača i Kupca podliježu zakonima države Kalifornije, isključujući zakone svih drugih zemalja i država.

a. Ako je jedna ili više odredbi u ugovoru između Isporučioca i Kupca – uključujući ove opšte uslove – nevažeće ili postanu pravno nevažeće, ostatak ugovora će ostati na snazi. Strane će se međusobno konsultovati u vezi sa odredbama koje su nevažeće ili koje se smatraju pravno nevažećim, kako bi sklopile dogovor o zamjeni.

b. Naslovi članaka sadržani u ovim odredbama i uslovima služe samo kao indikacija tema koje će pomenuti članci pokrivati; iz njih se ne izvode nikakva prava.

c. Propust Dobavljača da se pozove na ove odredbe i uslove ni u kom slučaju ne znači odricanje od prava da to učini u kasnijoj fazi ili u naknadnom slučaju.

d. Gdje god je primjenjivo, riječ “Kupac” mora se čitati i kao “Kupci” i obrnuto.

Jezik - Ovi opšti uslovi su sastavljeni na engleskom jeziku. U slučaju spora u vezi sa sadržajem ili sadržajem ovih opštih uslova, engleski tekst je obavezujući. Ovaj tekst nije pravni dokument.

Sporovi - Svi sporovi do kojih može doći u kontekstu ugovora na koji se primjenjuju ovi opći uvjeti ili u kontekstu naknadnih ugovora koji se odnose na njih podliježu zakonima države Kalifornije i mogu se iznijeti samo pred nadležnim sudu kako ga odredi Dobavljač.

Ako se ne slažete s uvjetima korištenja kako su navedeni na web stranici, ne smijete koristiti web stranicu.

Sve informacije na web stranici objavljene su prema diskreciji Dobavljača i mogu se mijenjati, uklanjati, mijenjati ili mijenjati u bilo koje vrijeme i bez prethodne najave.


Dobavljač ne jamči da su sve informacije prikazane na web stranici tačne. Iz informacija na web stranici ne mogu proizaći nikakva prava. Svako korištenje web stranice vrši se na vlastitu odgovornost Korisnika. Dobavljač neće biti odgovoran za štetu ili gubitak koji nastane ili bi mogao nastati kao rezultat direktne ili indirektne upotrebe informacija koje se nalaze na web stranici.


Sve lične podatke od Kupca Dobavljač će prikupljati samo u skladu sa Politikom privatnosti web stranice, kako je objavljeno.


Preuzimanje ili preuzimanje informacija sa web stranice vrši se na vlastitu odgovornost Korisnika. Kupac je odgovoran za bilo kakvu štetu ili gubitak bilo kog računarskog sistema ili podataka koji nastanu preuzimanjem takvih materijala.

Sve informacije na web stranici zaštićene su pravima intelektualnog vlasništva uključujući, ali ne ograničavajući se na autorska prava, uključujući, ali ne ograničavajući se na sav prikazani tekst, fotografije, slike, logotipe, grafike i ilustracije. Nije dozvoljeno pohranjivanje bilo kojeg dijela web stranice za ličnu ili profesionalnu upotrebu, uokvirivanje ili reprodukcija bez pismene dozvole Dobavljača.

Korištenje trgovačkog imena i prava na zaštitni znak na naziv DermSilk, kao i korištenje prava na žig na logotip DermSilk su vlasništvo DermSilk-a. Upotreba i reprodukcija ove imovine rezervisana je isključivo za Dobavljača i njegovu grupu kompanija i licence. Upotreba ovih sredstava je zabranjena bez izričite pismene dozvole ovlaštenog službenika DermSilka.

Svi uslovi i upotreba podležu zakonima Kalifornije. Svi sporovi koji proizilaze iz korištenja web stranice i/ili informacija izvedenih sa web stranice mogu se iznijeti samo pred određenim sudom.